Aktuality

Aktuálne informácie

utorok, 17 marec 2020 18:48

Plán spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o. na rok 2020

Spoločnosť ako celok

 

Dostať spoločnosť z aktuálnych finančných ťažkostí (nahromadené straty z predchádzajúcich účtovných období spôsobujúce nedostatok finančných prostriedkov)

So stanovením a prehodnotením cien služieb za vykonané služby dosiahnuť vyvážený stav hospodárenia spoločnosti (v oblasti verejnoprospešných služieb sa dopracovať aspoň k nulovému hospodárskemu výsledku) 

Efektívne využitie personálneho potenciálu a technického vybavenia spoločnosti.

Okrem základných zmluvných povinností pre mesto (odpadové hospodárstvo, starostlivosť o mestské priestranstvá) si udržať pozíciu prevádzkovateľa cintorínov a detských ihrísk, ktoré si vyžadujú permanentnú údržbu a starostlivosť.

Získať primerané množstvo stavebných a údržbárskych prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta a na miestnych komunikáciách (oprava povrchu chodníkov, údržba budov).

Predaj voľných kapacít pracovníkov a strojov pre verejný sektor (stavebné, údržbárske, logistické služby, ktoré majú nahradiť výpadok tržieb z predaja služieb pre mesto) 

Vytvorenie dôstojných pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov spoločnosti (prestavba a vybudovanie nových pracovných priestorov).

V oblasti personálnej politiky zabezpečiť v spoločnosti profesie ako zámočník, tesár, klampiar, stolár, ktoré okrem výkonov pre spoločnosť by mohli slúžiť pre verejnosť (obyvateľov mesta).

Zabezpečiť pre zamestnancov platové podmienky zodpovedajúce podnikateľskému prostrediu a kvalifikácii jednotlivých zamestnancov.

Zverejnenie WEB stránky, popisujúcej predmet činnosti spoločnosti, harmonogram verejnoprospešných služieb, zoznam kontaktov, poučný materiál na podporu osvetovej činnosti, články informujúce verejnosť o plánovaných činnostiach, udalostiach a o hospodárení podniku. 

Personálna, logistická príprava a zabezpečenie priestorov pre techniku, získanú vrámci úspešného projektu „EKODVOR“

 

Odpadové hospodárstvo 

Krátkodobé ciele

 • Vytvorenie dôstojných pracovných podmienok pre pracovníkov vykonávajúcich dotriedenie triedených zložiek komunálneho odpadu
 • Vytvorenie kapacít na dotriedenie odpadu a na skladovanie vytriedeného odpadu pripraveného na odber spracovávateľom
 • Zlepšiť čistotu a mieru triedenia odpadu od obyvateľov, ktorý vstupuje do spoločnosti na dotriedenie (osvetová činnosť)
 • Účelové a efektívne využitie nových technológií získaných v úspešnom projekte „EKODVOR“
 • Zabezpečenie uzatvárateľných, bezpečných parkovacích priestorov pre novú techniku na zbernom dvore
 • Rozšírenie možností uloženia triedeného odpadu na zbernom dvore (stavebný odpad, ďalšie druhy elektroodpadu)
 • Zabezpečenie technického zhodnotenia pre zber vykonávajúcich smetiarskych vozov (opatrenie váhou)

Dlhodobé ciele

 • Osvetová činnosť v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s pomocou OZV RecObal
 • Vypracovanie stratégie spoločnosti na splnenie požiadaviek Zákona od odpadoch, ktorý od roku 2021 nedovolí uložiť žiadnu zložku komunálneho odpadu na skládku bez úpravy
 • Následkom výrazného zvýšenia skládkovania treba uvažovať o možnosti zhodnotenia:
 1. Objemného odpadu (zhodnotenie predajom – second hand, rozrábkou na základné komponenty, ktorých likvidácia je menej nákladná, resp. sa dajú zhodnotiť)
 2. Biologicky rozložiteľný odpad – postavenie kompostárne, ktorá by dokázala zhodnotiť všetok BRO ale aj kuchynský odpad (je vypracovaná komplexná cenová ponuka a projekt kompostárne, treba aktualizovať už existujúci projekt zberného dvora a s pomocou finančných prostriedkov z únie by bolo možné projekt realizovať)
 3. Príprava spoločnosti na zber kuchynského odpadu
 4. Triedený odpad (sklo, papier, plast, kovy) – v dôsledku výkyvov trhu (hlavne vystúpenie Číny, ako hlavného importéra odpadu) vytriedené položky komunálneho odpadu sú vo väčšine prípadov zdrojom strát pre zberovú spoločnosť. Aktuálne za odber skla a papiera sa platí a o drvivú väčšinu plastov spracovávatelia nemajú záujem. Aby sme v týchto sťažených podmienkach mali možnosť prežiť, musíme maximalizovať „čistotu“ a homogénnosť vytriedeného odpadu a vytvoriť priestory na preskladnenie „zaujímavého množstva“ pre logistiku.

 

Krátkodobé a dlhodobé plány spoločnosti TSM Veľký Meder, s.r.o. v spolupráci s mestom dokážeme v najbližších mesiacoch a rokoch realizovať. Vyžaduje to ale úzku spoluprácu, rozdelenie kompetencií so zabezpečením potrebného finančného a technického zázemia pre realizáciu cieľov.

 

Vo Veľkom Mederi, dňa 29.02.2020

 

 

Ing. Karol Paxián

konateľ – TSM Veľký Meder

Čítať 1951 krát

Všetky služby a okruhy činností

Copyright © 2024 TSM Veľký Meder.

Tvorba a design CreativeIdentity. Všetky práva vyhradené pre TSM Veľký Meder.

Search