Aktuality

Aktuálne informácie

pondelok, 02 marec 2020 20:45

Označenie zberných nádob čiarovými kódmi

Oznámenie  pre podnikateľov a ubytovateľov pôsobiacich na území mesta Veľký Meder

Mesto Veľký Meder v spolupráci so zberovou spoločnosťou TSM Veľký Meder, s.r.o. a pod odborným dohľadom spoločnosti JRK, s.r.o.  pristúpia k elektronickej evidencii zberných nádob na základe čiarového kódu. Evidenciu (nalepenie čiarového kódu) zberných nádob budú vykonávať zamestnanci uvedených organizácií od 07.03.2020. Čiarové kódy a  počítačové spracovanie zberných údajov má slúžiť na spresnenie prehľadu vyprázdnenia zberných nádob s cieľom  vytvorenia spravodlivejšieho systému určenia miestneho poplatku za komunálny odpad.  Zavedenie elektronickej evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad reflektuje na potrebu zmeny systému v nakladaní s odpadom v rámci odpadového hospodárstva na území mesta, nakoľko súčasný  systém zberu zberných nádob neumožňuje ich presnú kontrolu, evidenciu a ani úpravu v rámci pripravovaných zmien.

Dôležité je uvedomiť si, že nastavujeme nový systém, ktorý bude  interaktívny. Z hľadiska zabezpečenia úplnosti a správnosti údajov je nevyhnutná súčinnosť z Vašej strany. Takto získané údaje budú podkladom pri nastavení čo  najspravodlivejšieho systému výberu poplatkov za komunálne odpady.

Za Vašu súčinnosť a pochopenie ďakuje tím poverených pracovníkov!

Felhívás Nagymegyer vállalkozói és szállásadói részére

Nagymegyer Városa a Műszaki szolgáltató vállalattal karöltve valamint a JRK, kft. szakértői felügyelete alatt 2020.03.07.-től a vállalkozóknál megkezdi a vegyes háztartási hulladék hulladéktároló edényeinek vonalkódos jelölését, amely lehetővé teszi a gyűjtőedények ürítési frekvenciájának  számítógépes feldolgozását ezáltal elősegíti a kirótt hulladékilleték  igazságosabbá tételét. A jelenleg használatos rendszer nem teszi lehetővé a gyűjtőedények pontos regisztrálást valamint a módosítások ellenőrzését.

Az említett vállalatok dolgozói személyesen végzik a rendszer telepítését. Az érintetteknek tanácsot adnak a gyűjtőedények optimális méretének kiválasztásához, és a gyűjtés gyakoriságának beállításához a város általános érvényű rendelete alapján.

Kérjük Önöket, hogy segítőkész hozzáállásukkal tegyék lehetővé a tervezett változtatások mielőbbi bevezetését, mely a pontosabb adatfeldolgozás eredményeként igazságosabb díjszabást tesz majd lehetővé.

Együttműködésüket és megértésüket köszöni a feladattal megbízott dolgozók csoportja!

oznacenie

Čítať 1740 krát
Viac z tejto kategórie: Opatrenie zberný dvor »

Všetky služby a okruhy činností

Copyright © 2024 TSM Veľký Meder.

Tvorba a design CreativeIdentity. Všetky práva vyhradené pre TSM Veľký Meder.

Search